Kongres je určený pre všetkých odborníkov z oblasti prevencie a terapie obezity a s ňou spojených ochorení. Účasť bez registračného poplatku, podmienkou účasti je registrácia.

1. informácia – 4. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 20. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou

www.obezitologickedni2022.sk

Slávnostné prednášky pozvaných mienkotvorných odborníkov
Slávnostná Sečanského prednáška
Cena doc. MUDr. Borisa Krahulca, CSc.
Krst knihy „Potravinová a nutričná gramotnosť“
Modifikácia/úprava životného štýlu ako súčasť komplexného
manažmentu obezity
Horúce novinky vo farmakoterapii obezity:
Od inkretínov ku twinkretínom
Od redukcie hmotnosti k remisii diabetes mellitus 2. typu –
cesta k úspechu
Bariatrická/metabolická chirurgia
Úloha praktických lekárov a špecialistov v manažmente obezity
Úloha hepatológov v manažmente obezity
Úloha farmaceutov v manažmente obezity
Fyziatria, rehabilitácia a cvičenie v manažmente obezity
Úloha nezdravotníckych odborníkov v prevencii a liečbe Obezity
Výskum v obezitológii
Pacient ako najdôležitejšia súčasť manažmentu obezity