4. – 5. november 2016
Holiday Inn Trnava
Hornopotočná 5, 917 01 Trnava

XIV. SOD 2016 – program

XIV. SOD 2016 – program a abstrakty

Hlavné témy odborného programu

 • Sečanského prednáška
 • Pracovné témy
 • Diétny manažment obézneho pacienta
 • Fyzická aktivita (odporúčania pre pohybovú aktivitu)
 • Obezita a diabetes
 • Farmakoterapia obezity
 • Bariatrická metabolická chirurgia
 • Obezita a ochorenia pečene
 • Zaujímavé kazuistiky v obezitológii
 • Obezita u detí a adolescentov
 • Varia
 • Sekcia zdravotné a diétne sestry

XIV. SOD 2016 – 1. Informácia na stiahnutie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozývame Vás na XIv. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou
účasťou, ktoré sa budú konať v hoteli Holiday Inn Trnava.

Tešíme sa na Vašu účasť

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
predsedkyňa OS SDS a prezidentka odborného podujatia

Organizačný výbor:
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. – predsedkyňa
MUDr. Viera Kissová, PhD.
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Doc.MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
Valéria Petrovičová – SLS

Programový výbor:
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. – predsedkyňa
Doc.MUDr. Boris Krahulec, CSc.
Doc.MUDr. Pavol Holéczy, CSc.
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
MUDr. Viera Kissová, PhD.
MUDr. Igor Kehér
Prof.MUDr. Iwar Klimeš, DrSc.
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.
Doc. MUDr. Vladimír Uličiansky

AKTÍVNA ÚČASŤ

Inštrukcie k abstraktom:

1. Formát: Program: MS Word,
Font: Times New Roman,
Veľkosť písma: 12 bodov,
Riadkovanie: jednoduché,
Zarovnať na oba okraje

2. Štruktúra abstraktu:
Názov práce (veľkými písmenami),
Mená autorov (meno a priezvisko) a ich pracovisko: názov abstraktu,
mená autorov a ich pracovisko aj v anglickom jazyku,
Úvod, Cieľ práce, Súbor a metodika, Výsledky, Záver

3. rozsah abstraktu maximálne 2 000 znakov vrátane medzier

4. vzor záhlavia abstraktu
METABOLICKÁ ACIDÓZA – HRANICE PREŽITIA/ METABOLIC ACODOSIS – THE EDGE OF SURVIVAL
Daruľová S.1, Krivuš J.1, Galajda P.1, Mokáň M.1 I. interná klinika Univerzitná Nemocnica Martin/ I. Dept.of
Internal Medicine University Hospital Martin

abstrakt posielajte elektronicky na:
lfabryova@metabolklinik.sk,
petrovicova@sls.sk do 20.09.2016

PASÍVNA ÚČASŤ

Termín zaslania registračného formulára do 15.10.2016 na kongresový sekretariát.

Kongresový sekretariát: Valéria Petrovičová,
Kongresové odd. SLS, Cukrová 3,
813 22 Bratislava, Tel.: +421 905 530 372,
52922017, -19
petrovicova@sls.sk , www.sls.sk,
www.diaslovakia.sk www.holidayinn-trnava.sk

Podujatiu budú pridelené kredity ARS CME
Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický
Účastnícky poplatok:
Člen Obezitologickej sekcie SDS – 10€
Nečlenovia Obezitologickej sekcie SDS – 20€
Sestry, asistenti výživy – 10€
Spôsob platby: Bankovým prevodom na účet
SDS v ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 202118963/7500
IBAN: SK26 7500 0000 0002 0211 8963
VS:160300698. Platba je možná bankovým prevodom alebo v hotovosti pri registrácii.

Ubytovanie: Hotel Holiday Inn Trnava
Kontakt: 033/325 01 00, fom@holidayinn-trnava.sk
Rezervácia ubytovania najneskôr do 15. októbra 2016