Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti sa rozhodla na počesť doktora Imricha Sečanského každoročne udeliť pri príležitosti konania Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou cenu Sečanského za prácu v oblasti obezitológie ako v národnom, tak aj medzinárodnom meradle.

Tento rok bola pocta predniesť Sečanského prednášku udelená p. doc. MUDr. Igovi Kajabovi, PhD., slovenskému odborníkovi v oblasti výživy, vnútorného lekárstva, gastroenterológie a klinickej dietológie, dlhoročnému významnému členovi Obezitologickej sekcie SDS.

Pán doc. MUDr. Igo  Kajaba, PhD. je vedúcim pracovníkom nutričného skríningu, poskytovateľom expertíznej činnosti pre potreby centrálnych inštitúcií riadenia výživovej a potravinovej politiky štátu, uznávaným pedagógom, klinikom a odborníkom.

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe začal pracovať na Výskumnom ústave výživy ľudu v Bratislave. Tu získal atestáciu z vnútorného lekárstva  a neskôr nadstavbovú atestáciu z gastroenterológie a výživy. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získať na Lekárskej Fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. V normalizačnom období bola z politických dôvodov zrušená obhajoba jeho doktorskej dizertačnej práce. Neskôr dosiahol vedecko-pedagogickú  hodnosť hosťujúceho docenta na Fakulte chemicko-potravinárskych technológií Slovenskej technickej univerzity. Následne obhájil vedecko-pedagogickú hodnosť docenta na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, kde pôsobil ako klinický odborník v oblasti preventívnej výživy. Ako vedúci pracovník Slovenskej zdravotníckej univerzity pracoval na celoslovenskom expertíznom hodnotení doplnkov výživy. Je autorom 25 záverečných výskumných správ z oblasti  výživy obyvateľstva, v r.1985 – 1989 ako zodpovedný riešiteľ s  kolektívom spolupracovníkov, uskutočnil druhý celoslovenský výskum výživy obyvateľstva. Bol riešiteľom viacerých epidemiologických ako aj významných klinických a dietologických štúdií zameraných na korekciu porúch metabolizmu lipidov a sacharidov. V roku 1989 bol hlavným autorom Odporúčaných výživových dávok (OVD) obyvateľstva ČSFR, v roku 1997 autorom OVD obyvateľstva SR. Je hlavným autorom nových “ Odporúčaných výživových dávok obyvateľstva SR „, ktorých platnosť vyhlásil minister zdravotníctva SR vo Vestníku MZ 19.júna 2015. Tie sú teoretickým základným materiálom správnej, ale aj liečebnej výživy. Je priekopníkom v zavádzaní diagnostiky obezity, hodnotenia porúch metabolizmu lipidov v klinickej praxi.

Popri svojej každodennej práci je editorom, autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov, odborných publikácií, vedeckým garantom konferencií o výžive, autorom pozvaných prednášok na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Publikoval viac ako 350 prác, ktoré sú známe v odborných i vedeckých kruhoch nielen doma, ale i v zahraničí a mal okolo 400 aktívnych vystúpení na kongresoch, konferenciách a sympóziách. Nie menej významná je aj jeho pedagogická činnosť – lektorská činnosť v predatestačných kurzoch, školiteľská v rámci vysokoškolského štúdia, doktorandského štúdia  na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity ako aj oponentská činnosť v rámci dizertačných a diplomových záverečných prác.

Doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD. je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti Slovenskej gastroenterologickej a endoskopickej spoločnosti, členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti a dlhé roky aktívnym členom  Obezitologickej sekcie SDS.
[Best_Wordpress_Gallery id=“3″ gal_title=“Ocenenia“]