Stanovy Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS)

Vnútorná smernica pre činnosť OSSDS

OSSDS pracuje v rámci SDS a riadi sa stanovami SDS.

Organizačná štruktúra OSSDS

OSSDS má výbor a členskú základňu.

Výbor OSSDS má 7 členov, z ktorých je 5 volených a ďaľšími dvomi členmi Výboru sú automaticky predseda SDS a vedecký sekretár SDS. Predsedá Výboru OSSDS nesmie byť zároveň aj predseda SDS v jednom volebnom období (štvorročnom). Predsedu si členovia Výboru zvolia sami podľa pravidiel, ktoré platia pre Výbor SDS. Okrem predsedu si členovia Výboru OSSDS zvolia aj podpredsedu a vedeckého sekretára. Výbor OSSDS sa schádza minimálne 2x do roka. Predseda Výboru OSSDS je prizývaný na schôdze Výboru SDS, bez hlasovacieho práva (pokiaľ nie je súčasne aj členom Výboru SDS), ale s hlasom poradným.

Členskú základňu tvoria členovia SDS, ktorí písomnou formou potvrdili, že chcú byť členovia OSSDS. Členstvo v SDS je základnou podmienkou členstva v OSSDS. Členská základňa bude pozývaná na pracovné schôdze OSSDS, kde vytvorí členskú schôdzu. Členská schôdza je rozhodujúci orgán pri schvaľovaní koncepčných otázok činnosti OSSDS.

Poslanie a ciele OSSDS

OSSDS predkladá, publikuje a presadzuje návrhy a stanoviská

  • k odborným otázkam v oblasti obezitológie
  • k uplatneniu špičkových diagnostických, liečebných a vedeckých postupov
  • k etickým otázkam v oblasti obezitológie
  • k otázkam legislatívnych noriem
  • k otázkam ďaľšieho vzdelávania v obezitológií

OSSDS poriada odborné vedecké schôdze, podporuje účasť svojich členov na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.

OSSDS informuje svojich členov o najmodernejších diagnostických a liečebných postupoch

OSSDS nadväzuje kontakty s odbornými, vedeckými zdravotníckymi organizáciami doma i v zahraničí a organizuje recipročnú spoluprácu ako i výmeny odborníkov

OSSDS podporuje výskum v oblasti obezitológie

Navrhuje SDS udelenie cien za zásluhy v oblasti obezitológie.

Majetok OSSDS

Majetok OSSDS samostatne nemá, ale má zriadený k účtu SDS samostatný podúčet OSSDS, s ktorým OSSDS disponuje podľa rozhodnutia Výboru a členskej schôdze OSSDS.

Volebný poriadok a rokovací poriadok
Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OSSDS)

1. Voľby výboru OSSDS

1.1 Voľby výboru OSSDS môžu byť:
a) riadne, ktoré sa konajú každý štvrtý rok
b) doplňujúce
c) mimoriadne

1.2 Riadne voľby vyhlasuje predseda OSSDS najneskôr 3 mesiace pred uplynutím mandátu výboru. Termín volieb sa určí tak, aby nový výbor bol zvolený najneskôr 2 týždne pred uplynutím mandátu výboru. O počte členov výboru OSSDS pre nasledujúce volebné obdobie rozhoduje výbor OSSDS.

1.3 Voľby do výboru sú tajné a priame. Volebné právo má každý riadny člen OSSDS. Do výboru môže byť zvolený každý riadny člen OSSDS.

1.4 Voľby riadi a kontroluje trojčlenná volebná komisia navrhnutá predsedom SDS a predsedom OSSDS.

1.5 Voľby do výboru OSSDS sa uskutočňujú korešpondenčou formou. Každý riadny člen OSSDS dostane najneskôr 1 mesiac pred termínom volieb menoslov riadnych členov OSSDS, ktorý slúži ako kandidátka a volebný lístok volieb do výboru. Na menoslove je uvedené poradové číslo, meno (v abecednom poradí), akademické tituly, bydlisko kandidátov. V prípadoch, ak je členstvo niekoho v OSSDS sporné, alebo ak niekto nie je uvedený na menoslove, rozhoduje o zapísaní na menoslov alebo o škrtnutí z menoslovu volebná komisia. Proti jej rozhodnutiu je možné sa odvolať na RK (Revíznu komisiu) SDS písomnou formou.

1.6 Každý riadny člen OSSDS má právo voliť najviac 5 kandidátov do výboru. Voľba sa uskutoční zakrúžkovaním poradového čísla volebného kandidáta do výboru OSSDS.

1.7 Volebné lístky, na ktorých je zakrúžkovaných viac kandidátov, ako je to uvedené v bode 1.5 volebného poriadku a volebné lístky, ktoré sú vyplnené iným spôsobom, sú neplatné. V sporných prípadoch o neplatnosti volebného lístka rozhoduje volebná komisia nadpolovičnou väčšinou členov.

1.8 Členmí výboru sa stanú kandidáti s najväčším počtom hlasov, ak sa písomne nezrieknu členstva vo výbore OSSDS do 7 dní od vyhlásenia výsledkov volieb. Kandidáti na ďaľších 3 miestach pre výbor OSSDS sú náhradníci výboru. Pri rovnosti hlasov na poslednom mieste výboru rozhoduje o kandidátovi volebná komisia losovaním.

1.9 O priebehu výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorú odovzdý predsedovi OSSDS a SDS. Výsledky volieb vyhlási predseda OSSDS najneskôr do 14 dní od ich ukočenia.

1.10 Ďaľšie podrobnosti o organizácií volieb určí volebná komisia a oznámi ich členom OSSDS v sprievodnom liste k menoslovu kandidátov.

2. Ustanovenia výboru OSSDS a volebný poriadok funkcionárov výboru

2.1 Po uskutočnení riadnych alebo mimoriadnych volieb do výboru zvolá predseda starého výboru OSSDS ustanovujúcu schôdzu nového výboru. Ustanovujúcu schôdzu vedie starý predseda OSSDS. Na ustanovujúcej schôdzi môžu byť prítomní členovia starého výboru. Ustanovujúca schôdza je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná dvojtretinová väčšina členov nového výboru s hlasovacím právom OSSDS.

2.2 Na ustanovujúcej schôdzi sa volí volebná komisia pre voľbu predsedu, podpredsedu a vedeckého sekretára. Členmi volebnej komisie môžu byť aj členovia starého výboru. Kandidáti na funkcie do výboru nemôžu byť členmi volebnej komisie.

2.3 Voľby predsedu, podpredsedu a vedeckého tajomníka sú tajné. Volebné právo majú všetci členovia nového výboru s hlasovacím právom. Voľby sa uskutočňujú postupne (najprv sa navrhuje a volí predseda, potom podpredseda atď.)

2.4 Návrhy na predsedu, podpredsedu z členov nového výboru s hlasovacím právom môžu predkladať všetci členovia (aj členovia s poradným hlasom) výboru. Na základe návrhov a súhlasného vyjadrenia kandidátov sa na každú funkciu vyhotoví volebný, lístok, na ktorom sú uvedené mená kandidátov v abecednom poradí a ich poradové číslo.

2.5 Na volebných lístkoch pre jednotlivé funkcie každý volený člen výboru zakrúžkuje poradové číslo jediného kandidáta. Víťazom volieb pre danú funkciu sa stane člen výboru, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných hlasujúcich členov výboru.

2.6 Ak vo voľbách na danú funkciu nikto neobdrží nadpolovičnú väčšinu hlasov (2.5), voľby sa opakujú za účasti dvoch kandidátov s najväčším počtom hlasov. Pri rovnosti hlasov na funkciu predsedu OSSDS sa voľby opakujú, pri rovnosti hlasov na ostatné funkcie môže volebná komisia rozhodnúť pomocou losovania.

2.7 Po zvolení funkcionárov nového výboru preberá vedenie ustanovujúcej schôdze novozvolený predseda OSSDS

3. Rokovací poriadok výboru OSSDS (doplnenie k čl.IX bod 3. Stanov OSSDS)

3.1 Výbor zasadá najmenej 2-krát ročne, zasadnutia výboru OSSDS sú verejné.

3.2 Predseda je povinný zvolať výbor do jedného mesiaca od obdržania žiadosti aj vtedy, ak ho o to požiada písomne

– viac ako jedna štvrtina riadnych členov OSSDS

– aspoň 3 volení členovia výboru OSSDS

– Revízna Komisia SDS

3.3 Výbor OSSDS je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí prítomná väčšina členov s hlasovacím právom.

3.4 V personálnych otázkach rozhoduje výbor tajným hlasovaním