Funkčné obdobie 2014-2018

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., predsedníčka

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského  (LF UK) v Bratislave. Má dve atestácie: z vnútorného lekárstva a z odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Medicínske vzdelanie si doplnila doktorandským štúdiom, ktoré úspešne ukončila v roku 2008 na LF UK. Venuje sa aj ďalšiemu postgraduálnemu vzdelávaniu lekárov predovšetkým v diabetológii , obezitológii a lipidológii, ako aj v oblasti liečebnej výživy. Podieľala sa na viacerých významných projektoch a štúdiách. Je členkou výboru Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), v rokoch 2010-2014 bola vedeckou sekretárkou Obezitologickej sekcie SDS, od roku 2014 je predsedkyňou Obezitologickej sekcie SDS. Je členkou výboru Lipidologickej sekcie SDS. V roku 2012 jej bolo udelené čestné uznanie za dlhoročnú prácu v SDS. Od roku 1993 aktívne pracuje v Slovenskej Asociácii Aterosklerózy, v rokoch 2002 až 2006 ako vedecká sekretárka, následne do roku 2010 ako prezidentka SAA, je zakladateľkou Školy lipidológie. Pracuje ako členka medzinárodnej organizácie R3I (Residual Risk Reduction Iniciative). Je členkou ďalších medzinárodných organizácií ako EASD, EASO, EAS, IAS. Bohatá je aj jej publikačná a editorská činnosť, ako aj práca v redakčných radách časopisov. Vydala viac než 180 článkov v domácich aj zahraničných medicínskych periodikách. Je autorkou troch kapitol venovaných lipidológii v monografii Všeobecná endokrinológia. Je editorkou a autorkou kapitol v monografii Klinická obezitológia, ktorá bola v júni 2014 ocenená Cenou spoločnosti Servier Slovensko spol. s.r.o. a v septembri 2014 cenou Literárneho Fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii biologické a lekárske vedy.
V roku 2008 (v nadväznosti na predchádzajúce bohaté klinické a manažérske skúsenosti) vybudovala Metabol KLINIK, s. r. o., ako metabolické centrum zamerané na prevenciu, diagnostiku, liečbu a komplexný manažment diabetikov 1. a 2. typu, gestačného diabetu, metabolického syndrómu (prediabetických stavov), porúch metabolizmu lipidov a obezity.
[zobraziť všetko]
E-mail: lfabryova@metabolklinik.sk

doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc., podpredseda

MUDr. Pavol Holéczy, CSc. vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave. Má dve atestácie z chirurgie. Vyrastal na Chirurgickej klinike ILF pod vedením Prof. Jána Černého, DrSc.. V r. 1992 ukončil doktorandské štúdium na LFUK v Bratislave. V r. 2000 získal titul h. Doc.na Trnavskej univerzite v Trnave. V r. 1996 až 2004 bol členom Výboru Slovenskej chirurgickej spoločnosti, niekoľko rokov bol jeho vedeckým sekretárom. Bol zakladajúcim členom SECH a od. r. 1995 do r. 2004 predsedom výboru sekcie. V r. 2004 odchádza pracovať do ČR , ale od r. 2006 spolupracuje s Chirurgickou klinikou FN v Trnave. Od vzniku Obezitologickej sekcie SDS je členom výboru sekcie a jeho popredsedom. Je členom výboru Sekcie bariatrickej a metabolickej chirurgie v ČR. Je členom viacerých odborných spoločností v SR, ČR i v zahraničí, je členom redakčných rád časoppisov v ČR, SR a v Poľsku. Od r. 2000 je čestným členom Českej chirurgickej spoločnosti a od r. 2009 je čestným členom Sekcie videochirurgie Poľskej chirurgickej spoločnosti. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach doma i vo svete, je autorom desiatok publikácií v domácích i zahraničných časopisoch. Venuje sa predovšetkým chirurgii hornej časti zažívacího traktu, od r. 1997 sa systematicky venuje bariatrickej chirurgii. [zobraziť všetko]
E-mail: pavol.holeczy@nemvitkovice.cz

MUDr. Viera Kissová, PhD., vedecká sekretárka

Absolventka LF UK Bratislava. Špecializácia z Vnútorného lekárstva a Diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy. Doktorandské štúdium absolvovala na 1. Internej klinike LF UK v Bratislave. Aktuálne pôsobí ako prednosta Internej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre. Vykonáva funkciu Krajského odborníka MZ pre Vnútorné choroby a Diabetológiu. Je vedeckou sekretárkou Obezitologickej sekcie Diabetologickej spoločnosti pri Slovenskej lekárskej spoločnosti. Absolvovala odborné pobyty v zahraničí v rámci Európskej spoločnosti klinickej výživy v Maastrichte, Varšave a Hradci Králové na Metabolickej klinike u prof. Zadáka. Odborné zameranie má špeciálne na liečbu porúch výživy u obezity i malnutrície. Na tomto poli je autorkou cca 30 vedeckých prác v   domácich i zahraničných karentovaných časopisoch, početných vedeckých príspevkov na odborných konferenciách. Publikovala odborné kapitoly v monografiách Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia, Interná medicína a Klinická obezitológia, ktorá získala cenu Literárneho Fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013.
[zobraziť všetko]
E-mail: kissovav@fnnitra.sk

doc. MUDr. Krahulec Boris, CSc., člen výboru

Dlhoročný predseda Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (2002 – 2014), zakladateľ Slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou. Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc. Dlhé roky pôsobil ako zástupca prednostu II. Internej kliniky LFUK a UNB, je vedúcim Katedry diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorá získala akreditáciu pre špecializované štúdium v odbore. Pripravuje lekárov – diabetológov na vykonávanie praxe, odborným garantom diabetologickej ambulancie Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave, ako aj krajským odborníkom pre diabetológiu, poruchy metabolizmu a výživy pre Bratislavský kraj.
Popri svojej náročnej práci je editorom, autorom a spoluautorom mnohých vedeckých článkov a knižných publikácií, spoluautorom vedeckých prác v karentovaných časopisoch, autorom pozvaných prednášok na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách. Má viac ako 150 citácií v domácej i zahraničnej literatúre.
Je hlavným editorom a autorom kapitoly v monografii Klinická obezitológia, ktorá bola v júni 2014 ocenená Cenou spoločnosti Servier Slovensko spol. s.r.o. a v septembri 2014 cenou Literárneho Fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii biologické a lekárske vedy. Ďalšími oceneniami jeho práce sú bronzová, strieborná a zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, Cena Slovenskej diabetologickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v roku 1994, Cena Servier za diabetologické publikácie za roky 1999 a 2013, Cena Lilly za diabetologickú publikáciu v roku 2005.
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc. je aktívnym členom výboru Obezitologickej sekcie SDS, čestným členom Českej obezitologickej spoločnosti ČLS JEP, National Fellow Európskej spoločnosti pre štúdium obezity, členom World obesity federation, členom Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti, Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti.
[zobraziť všetko]
E-mail: boris.krahulec@gmail.com

MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., člen výboru

MUDr. Barbara Ukropcová, PhD pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV (Sekcia obezity Laboratória diabetu a porúch metabolizmu). V rámci klinického biomedicínskeho výskumu sa sústreďuje nielen na fyziologické a molekulárno-biologické mechanizmy spájajúce obezitu a nedostatok pohybu s chronickými civilizačnými ochoreniami, ale aj na využitie benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v klinickej praxi. Ako vysokoškolský pedagóg na Lekárskej fakulte aj na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave prednáša dr. Ukropcová predovšetkým o ochoreniach, ktoré súvisia s obezitou a so sedavým životným štýlom. Po ukončení Lekárskej Fakulty UK v Bratislave získala špecializáciu v internej medicíne. Bohaté skúsenosti v oblasti základného a translačného biomedicínskeho výskumu nadobudla počas svojho postdoktorandského pobytu v Pennington Biomedical Research Center, Baton Rouge, Louisiana, USA, ako aj počas svojho doktorandského štúdia na ÚEE SAV. Vedecká orientácia: (i) klinický biomedicínsky výskum zameraný na úlohu kostrového svalu a jeho endokrinnej aktivity v patogenéze chronických ochorení, (ii) uplatnenie fyzickej aktivity v prevencii a liečbe obezity a chronických ochorení. Dr. Ukropcová je zodpovednou riešiteľkou / spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a domácich výskumných projektov, spoluautorkou 4 monografií, autorkou viacerých vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných odborných časopisoch (J Clin Invest, Cell Metab, Diabetes, PLoS Med). Je členkou výboru Obezitologickej sekcie SDS, Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD), zakladajúcou členkou Exercise and Physical Activity Study Group pri EASD (ExPAS-EASD) ako aj členkou rady SASPRO (mobilitný program SAV). [zobraziť všetko]
E-mail: barbara.ukropcova@savba.sk

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., člen výboru

Štúdium medicíny ukončil v r. 1988 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, kde aj následne pracoval vo funkcii lekára a odborného asistenta na I. internej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. V roku 1998 dosiahol titul PhD v odbore vnútorné lekárstvo a v roku 2001 habilitoval na docenta vnútorného lekárstva. Má dve atestácie z vnútorného lekárstva a atestáciu z diabetológie.
Doc. Martinka od 01/2000 zastáva funkciu primára Národného diabetologického centra v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni. Ako externý docent sa podieľa na výučbe študentov lekárskej fakulty a fakulty ošetrovateľstva Jesseniovej lekárskej fakulty UK (JLFUK) v Martine a je tiež členom Vedeckej rady JLFUK. Pracuje tiež ako lektor a člen atestačnej komisie v odbore diabetológia a ako lektor v odbore endokrinológia. Od júna 2012 je predsedom odbornej pracovnej skupiny A10 pre antidiabetiká Ministerstva zdravotníctva SR. V júni 2010 bol zvolený za prezidenta Slovenskej diabetologickej spoločnosti.
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD založil na svojom pracovisku NEDU Ľubochňa prvé komplexné Centrum pre diabetickú nohu a do praxe zaviedol ako prvý na Slovensku a medzi prvými v rámci EU viaceré nové terapeutické postupy. Založil tiež Centrum pre tehotné diabetičky, Centrum pre nastavovanie na liečbu pomocou inzulínovej pumpy a kontinuálneho monitorovania glykémie a rozpracoval postupy liečby po mocou inzulínových pumpy, ktoré sa využívajú na celom Slovensku.
Doc. Martinka pracoval a pracuje na viacerých vlastných ale aj medzinárodných vedeckých projektoch, ktoré boli podporené vedeckými agentúrami. Ako prvý autor alebo spoluautor sa podieľal na napísaní siedmych učebníc, pričom v troch prípadoch sa jedná o celoštátne učebnice v odbore diabetológia, endokrinológia a genetika. Za svoju vedeckú činnosť bol ocenený viacerými medzinárodnými grantmi odborných spoločností (Internatinal Diabetes Federatiom, Association of Clinical Immunology) ako aj viacerými domácimi cenami vrátane prestížnej ceny Literárneho fondu za najlepšiu odbornú publikáciu roka.
[zobraziť všetko]
E-mail: martinka@nedu.sk

MUDr. Vladimír Uličiansky, člen výboru

E-mail: vladouli@centrum.sk