Stiahnite si prezentáciu „Minulosť, prítomnosť a budúcnosť farmakologickej liečby obezity“

Otázky do AD testu

1. Manažment obezity spočíva na

 • a. kombinácii diétnych a režimových opatrení s behaviorálnou terapiou
 • b. farmakoterapii
 • c. bariatrickej/metabolickej chirurgii
 • d. všetky odpovede sú správne

2. Farmakoterapia obezity:

 • a. je indikovaná ako náhrada diétnych a režimových opatrení
 • b. znižuje šancu klinicky významnej redukcie hmotnosti
 • c. je indikovaná u pacientov s BMI > 27 s konkomitantnými rizikovými faktormi alebo ochoreniami
 • d. je indikovaná ako náhrada behaviorálnej terapie

3. Aké sú reálne ciele redukcie hmotnosti ?

 • a. pacient s BMI ≥ 27 < 30 kg/m2 – 5-10 %
 • b. pacient s BMI ≥ 27 < 30 kg/m2 viac ako 25 %
 • c. pacient s BMI ≥ 30 < 35 kg/m2 – 5-10 %
 • d. pacient s BMI ≥ 40 kg/m2 – 5-10 %

4. Čo rozumieme pod pojmom krátkodobá liečba obezity?

 • a. liečba trvajúca menej ako 6 mesiacov
 • b. liečba trvajúca menej ako 9 mesiacov
 • c. liečba trvajúca menej ako 12 mesiacov
 • d. liečba trvajúca menej ako 3 mesiace

5. Ktorý liek je najčastejšie predpisovaným antiobezitikom na krátkodobý manažment obezity v USA?

 • a. phenylpropanolamín
 • b. phentermín
 • c. fenfluramín
 • d. efedrín

6. Rimonabant je:

 • a. antagonista centrálnych a periférnych endokanabinoidných CB1 receptorov
 • b. inhibítor spätného vychytávania serotonínu a noradrenalínu
 • c. inhibítor pankreatickej lipázy
 • d. agonista opioidných receptorov

7. Sibutramín

 • a. centrálne tlmí pocit hladu
 • b. zvyšuje výdaj energie
 • c. centrálne tlmí pocit hladu a zvyšuje výdaj energie
 • d. znižuje výdaj energie

8. EMA rozhodla o pozastavení registrácie a predaja sibutramínu v EÚ na základe:

 • a. vyššieho rizika psychiatrických porúch a suicídií
 • b. výsledkov štúdie XENDOS
 • c. zvýšeného výskytu nefatálnej CMP a IM
 • d. zníženého výskytu nefatálnej CMP a IM

9. Na chronický – dlhodobý manažment obezity sú v USA schválené:

 • a. orlistat, lorcaserín
 • b. phentermín/topiramát ER
 • c. naltrexon SR/bupropión SR, liraglutid 3.0 mg
 • d. orlistat, lorcaserín, phentermín/topiramát ER, naltrexon SR/bupropión SR, liraglutid 3.0 mg

10. Na chronický – dlhodobý manažment obezity sú v EÚ schválené:

 • a. orlistat, lorcaserín
 • b. naltrexon SR/bupropión SR, liraglutid 3.0 mg
 • c. orlistat, naltrexon SR/bupropión SR, liraglutid 3.0 mg
 • d. phentermín/topiramát ER

11. Ktorý výrok neplatí o orlistate?

 • a. najdlhšie používaným a predpisovaným liekom na dlhodobý manažment obezity
 • b. inhibuje gastrointestinálnu lipázu (pankreatickú lipázu)
 • c. častý výskyt nechcených príznakov malabsorpcie (urgentná defekácia, hnačky, abdominálny diskomfort)
 • d. nevedie k zníženiu energetického príjmu

12. V štúdii XENDOS orlistat po 4-ročnom užívaní viedol:

 • a. k redukcii hmotnosti o 2,8 kg oproti placebu
 • b. k redukcii hmotnosti o 5,8 kg oproti placebu
 • c. k redukcii hmotnosti o 3,8 kg oproti
 • d. k redukcii hmotnosti o 4,8 kg oproti

13. Lorcaserín :

 • a. ovplyvňuje výdaj energie
 • b. neovplyvňuje reguláciu apetítu
 • c. je selektívny agonista 5-hydroxytryptamín 2C serotonínových receptorov v hypotalame
 • d. zvyšuje riziko srdcovej valvulopatie a pulmonálnej hypertenzie

14. Kombinačná antiobezitická liečba

 • a. vedie k nárastu výskyt nežiaducich udalostí
 • b. zvyšuje účinnosť jednotlivých zložiek cestou aditívnych a synergistických efektov
 • c. zvyšuje riziko vzniku „plateu“ v redukcii hmotnosti
 • d. zhoršuje tolerabilitu liečby

15. Qsymia / Qnexa

 • a. je kombináciou dvoch dobre známych liekov phentermínu a topiramátu
 • b. vedie k potlačeniu chuti do jedla, ku zvýšeniu pocitu sýtosti
 • c. vedie k redukcii hmotnosti o cca 10 %, s efektom na kardiometabolické rizikové faktory, pokles krvného tlaku, ako aj prevenciu rozvoja DM 2. typu v prediabetickej populácii
 • d. všetky možnosti sú správne

16. Najčastejšie sa vyskutujúcou nežiaducou udalosťou pri liečbe kombináciou phenterím/topiramát ER je:

 • a. steatorea
 • b. infekcie močových ciest
 • c. suicidálne sklony
 • d. parestézie, pocit sucha v ústach

17. Ktorý výrok o kombinácii naltrexon SR/bupropión SR je správny:

 • a. má periférny mechanizmus účinku
 • b. naltrexon je inhibítor spätného vychytávania dopamínu/noradrenalínu v dopamínových oblastiach
 • c. bupropión je antagonista opioidných receptorov
 • d. účinnosť tejto kombinácie je nižšia ako pri kombinácii phentermín/topiramát ER a vyššia ako pri použití monoterapie orlistatom alebo lorcaserínom

18. Podávanie kombinácie naltrexon SR/bupropión SR je kontraindikované:

 • a. pri anamnéze medulárneho karcinómu štítnej žľazy alebo mnohopočetnej endokrínnej neoplázie
 • b. v kombinácii s inhibítormi monoaminooxidázy
 • c. pri chronickej malabsorpcii
 • d. pri ochoreniach žlčníka

19. liraglutid 3.0 mg

 • a. je agonista GLP-1 receptora
 • b. podáva sa s.
 • c. 2 krát denne
 • c. užíva sa 1 tbl denne
 • d. urýchľuje vyprázdňovanie žalúdka

20. Podávanie liraglutidu je kontraindikované:

 • a. pri chronickej malabsorpcii
 • b. pri ochoreniach žlčníka
 • c. pri anamnéze medulárneho karcinómu štítnej žľazy alebo mnohopočetnej endokrínnej neoplázie
 • d. chronickom abúze opioidov

Správne odpovede: 1d, 2c, 3a, 4d, 5b, 6a, 7a, 8c, 9d, 10c, 11d, 12a, 13c, 14b, 15d, 16d, 17d, 18b, 19a, 20c