Kongres je určený pre všetkých odborníkov z oblasti prevencie a terapie obezity a s ňou spojených ochorení. Účasť bez registračného poplatku, podmienkou účasti je registrácia.

Program 1. informácia Zborník abstraktov

www.obezitologickedni2022.sk

Slávnostné prednášky pozvaných mienkotvorných odborníkov
Slávnostná Sečanského prednáška
Cena doc. MUDr. Borisa Krahulca, CSc.
Krst knihy „Potravinová a nutričná gramotnosť“
Modifikácia/úprava životného štýlu ako súčasť komplexného
manažmentu obezity
Horúce novinky vo farmakoterapii obezity:
Od inkretínov ku twinkretínom
Od redukcie hmotnosti k remisii diabetes mellitus 2. typu –
cesta k úspechu
Bariatrická/metabolická chirurgia
Úloha praktických lekárov a špecialistov v manažmente obezity
Úloha hepatológov v manažmente obezity
Úloha farmaceutov v manažmente obezity
Fyziatria, rehabilitácia a cvičenie v manažmente obezity
Úloha nezdravotníckych odborníkov v prevencii a liečbe Obezity
Výskum v obezitológii
Pacient ako najdôležitejšia súčasť manažmentu obezity