Stanovy – Slovenská obezitologická asociácia (SOA)

Stanovy na stiahnutie (.pdf)


ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Názov občianskeho združenia: Slovenská obezitologická asociácia
Používaná skratka: SOA
Ekvivalent v anglickom jazyku: Slovak Obesity Association
Používaná skratka v anglickom jazyku: SOA
Právna forma: Občianske združenie SOA je založená podľa zákona č. 83/1990 Zb..
Je samostatnou právnickou osobou a nadobúda práva a povinnosti v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

SÍDLO

Článok 2

Sídlo SOA je Cukrová 3, Bratislava – Staré Mesto, PSČ 811 08

ÚZEMNÁ PÔSOBNOSŤ

Článok 3

(1) SOA pôsobí a svoju činnosť vyvíja na celom území Slovenskej republiky.
(2) SOA je založená na dobu neurčitú.

CIELE A PREDMET ČINNOSTI

Článok 4

(1) Cieľom činnosti SOA (ďalej len „Asociácia“) je:
a) integrovaný prístup ku zlepšovaniu starostlivosti o pacientov s nadhmotnosťou a obezitou a jej pridruženými ochoreniami (ďalej len „Pacienti“) a zlepšovanie podmienok pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich zdravotnú starostlivosť pacientom s nadhmotnosťou a obezitou a jej pridruženými ochoreniami (ďalej len „Poskytovatelia“),
b) obhajovanie, presadzovanie a napĺňanie záujmov a potrieb Pacientov a Poskytovateľov v súčinnosti s orgánmi štátnej správy a samosprávy Slovenskej republiky, s medzinárodnými inštitúciami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami a Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny,
c) podieľať sa na vzdelávaní lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov v rámci sústavného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ako aj na edukácii a vzdelávaní Pacientov, podpore vedy a výskumu, spoločenských projektov a aktivít, realizácii odborných medicínskych štúdií a prieskumov v oblasti liečby Pacientov (ďalej len „Obezitológia“), navrhovaní a tvorbe diagnostických a terapeutických odporúčaní, ako aj na interdisciplinárnej spolupráci s medicínskymi odbormi, pacientskymi a spoločenskými organizáciami na Slovensku aj v zahraničí,
d) podieľať sa na edukácii Pacientov, realizácii spoločenských projektov a aktivít, sociálnom a právnom poradenstve pre Pacientov, ako aj spolupráci s inými pacientskymi a spoločenskými organizáciami na Slovensku aj v zahraničí,
e) pri napĺňaní svojich cieľov sa Asociácia riadi princípmi morálky, humanizmu a demokracie, platnými právnymi predpismi, opiera sa o iniciatívnu a aktívnu prácu svojich členov, ako aj o profesionálnu prácu svojho aparátu,
f) prezídium Asociácie má právo rozhodnúť o ďalších formách napĺňania svojich cieľov.

(2) Predmet činnosti
Asociácia najmä:
a) navrhuje orgánom štátnej správy a samosprávy potrebné legislatívne či iné opatrenia v prospech Pacientova Poskytovateľov a posudzuje návrhy opatrení týkajúcich sa medicínskych a sociálnych potrieb Pacientov, spracované a jej predložené inými orgánmi či inštitúciami,
b) sleduje a vyhodnocuje realizáciu legislatívnych a iných opatrení v prospech Pacientova Poskytovateľov, vyplývajúcich z medzinárodných záväzkov i noriem Slovenskej republiky, v prípade potreby iniciuje opatrenia k náprave zistených nedostatkov,
c) podieľa sa na vypracovaní a realizácii dlhodobých koncepcií a programov starostlivosti o Pacientov (prevencia, diagnostika, liečba nadhmotnosti a obezity a podobne), podmienok pre Poskytovateľov,
d) podporuje a podieľa sa na postgraduálnom vzdelávaní lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov v Obezitológii a edukácii Pacientov, vrátane účasti na medzinárodných vedeckých aktivitách,
e) koordinuje sociálne poradenstvo a edukáciu súčasných a budúcich sociálnych pracovníkov,
f) v spolupráci s informačnými prostriedkami zaisťuje osvetovú činnosť o obezite, ktorá smeruje ku zvýšeniu vnímavosti spoločnosti voči potrebám Pacientov,
g) vydáva periodické i neperiodické publikácie samostatné pre lekárov a samostatne pre Pacientov, vedie a tvorí edukačný internetový portál pre lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, respektíve Poskytovateľov, Pacientov, organizuje samostatné lekárske, samostatné pacientske ako aj spoločné konferencie, semináre a ďalšie akcie týkajúce sa zlepšovania starostlivosti o Pacientov, nových medicínskych poznatkov a ich uplatňovania v praxi a postavenia Poskytovateľov;
h) zabezpečuje spoluprácu s medzinárodnými lekárskymi aj pacientskymi organizáciami ktorých zjednocujúcim prvkom je nadhmotnosť, obezita a k nim pridružené ochorenia,
i) spolupracuje s ostatnými odbornými subjektami pri riešení odbornej problematiky a podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti súvisiacimi s nadhmotnosťou, obezitou a k nim pridruženým ochoreniam v Slovenskej republike,
j) zriaďuje spolky, redakčné rady a iné zoskupenia s ich vlastnou právnou subjektivitou.

(3) Asociácia získava finančné prostriedky z:
a) členských príspevkov,
b) vlastnej hospodárskej činnosti,
c) darov, grantov a príspevkov od právnických a fyzických osôb,
d) konferencií, kultúrnych, športových, charitatívnych, výstavných a humanitárnych podujatí,
e) dotácií zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospráv a z účelových fondov,
f) lotérií a hier,
g) výnosov z verejných zbierok,
h) podielu na dani z príjmov fyzických a právnických osôb.

ČLENSTVO V ASOCIÁCII

Článok 5

Členmi Asociácie sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami Asociácie. Členstvo v Asociácii neobmedzuje právo byť členom ďalších zoskupení na národnej i medzinárodnej úrovni. Členom sa môže stať zdravotnícky pracovník, prípadne iný zdravotnícky pracovník, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a iní odborníci, ktorí sa zaoberajú problematikou nadhmotnosti a obezity a všetkých s nimi asociovaných chronických ochorení.
(1) Členstvo v Asociácii vzniká dňom rozhodnutia Prezídia na základe písomnej prihlášky.
(2) Členstvo v Asociácii zaniká:
a) doručením oznámenia člena Asociácie o ukončení členstva,
b) vylúčením z dôvodov neplnenia členských povinností,
c) dlhodobou nečinnosťou (minimálne 3-ročná neúčasť na aktivitách poriadaných SOA),
d) úmrtím.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ASOCIÁCIE

Článok 6

(1) Právom člena je:
a) byť informovaný o činnosti Asociácie a podieľať sa na jej práci,
b) voliť a byť volený do orgánov Asociácie, navrhovať kandidátov do orgánov Asociácie. Do orgánov môže byť volený člen až po dovŕšení 18 rokov veku.
c) podieľať sa na formulovaní a realizácii politiky Asociácie v prospech Pacientov a Poskytovateľov v oblasti Obezitológie;
d) predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti Asociácie,
e) vyjadrovať sa k dokumentom a návrhom Asociácie
(2) Povinnosťou člena je:
a) obhajovať a presadzovať záujmy Pacientov a Poskytovateľov v oblasti Obezitológie v Slovenskej republike,
b) podieľať sa podľa svojich možností na plnení cieľov Asociácie,
c) dodržiavať stanovy, interné predpisy Asociácie a konať v súlade s princípmi morálky, humanizmu a demokracie,
d) riadne platiť ročné členské príspevky.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA ASOCIÁCIE

Článok 7

(1) Orgánmi Asociácie sú:
a) Republikové zhromaždenie,
b) Prezídium,
c) Kontrolný výbor.
(2) Prezídium je deväťčlenné a pozostáva z prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára, pokladníka a piatich členov.
(3) Kontrolný výbor je trojčlenný a pozostáva z hlavného kontrolóra a dvoch kontrolórov.
(4) Funkčné obdobie členov všetkých orgánov SOA je päťročné. V prípade ich odstúpenia z funkcie je na ich miesto zvolený nový člen na dobu zostávajúcu do konca päťročného funkčného obdobia.
(5) V prípade odstúpenia člena orgánu končí jeho funkčné obdobie dňom uvedeným v písomnej rezignácii.
(6) Funkčné obdobie členov príslušného orgánu Asociácie začína dňom, v ktorom boli do orgánu zvolení.
(7) Funkčné obdobie členov príslušného orgánu Asociácie končí dňom volebného obdobia.
(8) Voľby členov do orgánov sú tajné. Spôsob volieb upravuje volebný poriadok Asociácie.

REPUBLIKOVÉ ZHROMAŽDENIE

Článok 8

(1) Republikové zhromaždenie je najvyšším orgánom Asociácie. Rozsah jeho pôsobnosti zahŕňa schvaľovanie, doplnenie a úpravu strategických cieľov Asociácie navrhnutých Prezídiom a hodnotenie ich plnenia. Zúčastňujú sa ho všetci členovia Asociácie – fyzické osoby a zástupcovia právnických osôb. Každá právnická osoba je na ňom zastúpená jedným delegátom s jedným hlasom.
(2) Delegátom právnickej osoby je jej štatutárny zástupca alebo ním písomne poverený zástupca.
(3) Republikové zhromaždenie sa schádza najmenej raz za rok.
(4) Republikové zhromaždenie zvoláva Prezident Asociácie písomne listami alebo elektronickou poštou na adresy členov najneskôr 30 dní pred termínom konania. Prílohou pozvánok sú zásadné podkladové materiály pre jednanie Republikového zhromaždenia.
(5) Republikové zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti najmenej jednej tretiny všetkých členov Asociácie. Pre prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov.
(6) Ak sú k návrhu predložené pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najskôr o nich. Ak vylučuje prijatý pozmeňovací návrh ďalšie pozmeňovacie návrhy, o týchto návrhoch sa už nehlasuje.
(7) Hlasovanie je vždy verejné.
(8) Republikové zhromaždenie najmä:
a) schvaľuje, dopĺňa a upravuje strategické ciele Asociácie navrhnuté Prezídiom a hodnotí ich priebežné plnenie formou schvaľovania,
b) schvaľuje ciele a stratégiu jednania predstaviteľov Prezídia Asociácie na medzinárodnej úrovni.
c) schvaľuje stanovy a ich zmeny,
d) schvaľuje správy o činnosti Prezídia,
e) berie na vedomie správu hlavného kontrolóra,
f) volí a odvoláva členov Prezídia. Dôvody odvolania určuje rokovací poriadok,
g) volí a odvoláva kontrolórov Asociácie. Dôvody odvolania určuje rokovací poriadok,
h) zriaďuje a zrušuje Výročné ceny Asociácie a schvaľuje ich Štatút,
i) na návrh Prezídia schvaľuje menovanie čestného prezidenta asociácie,
j) rozhoduje o zániku Asociácie a s ním súvisiacim majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie,
k) rozhoduje o vylúčení členstva v prípade neplnenia jeho povinnosti (čl. 3, ods. 2, písm. b) Stanov.

PREZÍDIUM ASOCIÁCIE

Článok 9

(1) Prezídium Asociácie je najvyšším výkonným orgánom Asociácie v období medzi republikovými zhromaždeniami. Tvorí, predkladá, realizuje a zodpovedá za napĺňanie strategických cieľov Asociácie odsúhlasených Republikovým zhromaždením. Vypracúva plán práce, stratégie pre dosahovanie cieľov, čiastkové úlohy a spôsob ich realizácie a priebežné kontroly plnenia. Vypracúva a schvaľuje rozpočet potrebný pre realizáciu strategických cieľov Asociácie odsúhlasených Republikovým zhromaždením.
(2) O výsledkoch svojej činnosti informuje Republikové zhromaždenie formou výročnej správy.
(3) Prezídium asociácie je 9-členné. Prezídium zo svojho stredu tajným hlasovaním volí Prezidenta, Viceprezidenta, Vedeckého sekretára a Pokladníka. V prípade rovnakého počtu hlasov pre jednotlivých kandidátov je možné uplatniť losovanie. Každý člen Prezídia hlasuje silou jedného hlasu, okrem Prezidenta, ktorý hlasuje silou dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná členov a je prítomný Prezident alebo Viceprezident. Uznesenie je prijaté, ak za neho hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
(4) Prezídium navrhuje Republikovému zhromaždeniu kandidáta na Čestného prezidenta Asociácie. Prezídium udeľuje výročné a iné ceny a ocenenia Asociácie podľa Štatútu týchto cien a ocenení.
(5) Prezídium ďalej:
a) pripravuje podklady pre rokovanie Republikového zhromaždenia,
b) plní úlohy uložené Republikovým zhromaždením,
c) zriaďuje a ruší expertné skupiny pre riešenie aktuálnych úloh Asociácie,
d) zasadá podľa potreby, najmenej dvakrát ročne
e) schvaľuje vnútorné predpisy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN ASOCIÁCIE

Článok 10

Štatutárny zástupca Asociácie je Prezident a Viceprezident.

PREZIDENT

Článok 11

Prezident:
a) jedná menom Asociácie pri napĺňaní ich cieľov,
b) zvoláva a riadi Republikové zhromaždenie a Prezídium,
c) zastupuje ako štatutár Asociáciu v oblasti hospodárenia a ekonomiky.

VICEPREZIDENT

Článok 12

Viceprezident:
a) zabezpečuje realizáciu uznesení Republikového zhromaždenia a Prezídia,
b) koordinuje činnosť expertných skupín,
c) zabezpečuje administratívny chod Asociácie,
d) zastupuje Prezidenta v dobe, kedy nemôže vykonávať svoju funkciu, a to v plnom rozsahu,
e) plní ďalšie úlohy uložené Prezidentom.

VEDECKÝ SEKRETÁR

Článok 13

Vedecký sekretár:
a) zabezpečuje a vykonáva odborné, organizačné a administratívne práce a agendy súvisiace s výkonom činnosti Asociácie,
b) vedie, doplňuje a zabezpečuje databázu o členskej základni Asociácie,
c) riadi po administratívnej stránke prijímanie nových členov a agendu členskej základne,
d) spracováva a predkladá Prezídiu na vedomie materiály týkajúce sa vlastných podujatí a aktivít, informácie o udelení vlastných pôct a cien ako aj iné dôležité odborné materiály,
e) plní ďalšie úlohy uložené Prezidentom.

POKLADNÍK ASOCIÁCIE

Článok 14

Pokladník:
a) eviduje účtovné položky Asociácie a zoznam predkladá Prezídiu,
b) vypracúva správu o hospodárení Asociácie, ktorú po schválení Prezídiom predkladá na Republikové zhromaždenie.

ČESTNÝ PREZIDENT

Článok 15

(1) Čestným prezidentom môže byť menovaný ten, ktorého zásluhy o rozvoj „Obezitológie“ sú dlhodobé, preukázateľné a všeobecne uznávané.
(2) Menovanie čestného prezidenta schvaľuje nadpolovičná väčšina členov Republikového zhromaždenia.

KONTROLNÝ VÝBOR

Článok 16

(1) Kontrolný výbor (ďalej len „Výbor“) je trojčlenný.
(2) Výbor je volený Republikovým zhromaždením.
(3) Zvolení členovia Výboru volia spomedzi seba Hlavného kontrolóra Asociácie tajným
hlasovaním.
(4) Hlavný kontrolór riadi kontrolnú činnosť Výboru. Jeho postavenie je vymedzené Stanovami a vnútornými predpismi, ktoré schvaľuje Republikové zhromaždenie.
(5) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutia Prezídia s hlasom poradným.

EXPERTNÉ SKUPINY

Článok 17

(1) K riešeniu odborných úloh pôsobia v rámci Asociácie stále alebo dočasné expertné skupiny. Expertné skupiny zriaďuje a zrušuje Prezídium.
(2) Členov stálych alebo dočasných expertných skupín vymenováva a odvoláva Prezident na návrh Prezídia.
(3) Činnosť expertných skupín koordinuje a administratívne zabezpečuje Viceprezident.

MAJETOK A ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Článok 18

(1) Majetok Asociácie (hmotné a finančné prostriedky, majetkové práva vrátane práv k výsledkom duševnej činnosti sú vlastníctvom Asociácie).
(2) Majetok Asociácie je získavaný predovšetkým z príspevkov, darov, dotácii, grantov a výnosov z vlastného imania asociácie a pod.
(3) Hospodárenie s majetkom je vykonávané v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi a Rozpočtovými a hospodárskymi pravidlami Asociácie, ktoré upravujú hospodárenie Prezídia.
(4) Finančné hospodárenie Asociácie sa realizuje prostredníctvom pokladne (hotovostný platobný styk), alebo prostredníctvom bežného účtu (bezhotovostný platobný styk).
(5) Účtovná evidencia musí byť vedená tak, aby dávala ucelený prehľad o hospodárení Asociácie ako celku.
(6) Ročný prehľad o hospodárení prekladá Pokladník na schválenie Prezídiu, ktoré ho predkladá na schválenie Republikovému zhromaždeniu.
(7) Hospodárenie Asociácie podlieha každoročnej kontrole. Hlavný kontrolór Asociácie predkladá správu o hospodárení Republikovému zhromaždeniu.
(8) V prípade zániku Asociácie po vyrovnaní všetkých záväzkov rozhodne Republikové zhromaždenie na návrh Prezídia o prevode zostatku majetku v prospech Pacientov v Slovenskej republike.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

(1) Právo výkladu týchto stanov prislúcha Prezídiu Asociácie v súlade s článkom 4bod e.
(2) Spory medzi členmi Asociácie rieši príslušný vyšší orgán až po Republikové zhromaždenie.
(3) Jednotlivé ustanovenia týchto stanov budú rozpracované vo vnútorných predpisoch, ktoré schvaľuje Republikové zhromaždenie Asociácie.
(4) Stanovy môžu byť zmenené uznesením Republikového zhromaždenia za ktoré hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.
(5) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.