Plagát na stiahnutie (PDF)

Touto cestou by sme vám radi poskytli informácie o projekte, o našich partneroch, čo všetko sa nám už v rámci neho podarilo zrealizovať a tiež o tom, čo nás ešte len čaká. Veríme, že sa nám spolu s vami podarí naplniť náš cieľ – podporiť učiteľov na 1. a 2. stupni základnej školy vo výučbe témy Udržateľnosti. Sledujte nás aj naďalej!

Udržateľnosť a vzdelávanie

V súčasnosti je Udržateľnosť horúcou témou vo všetkých európskych aj mimoeurópskych krajinách. Skúsenosti a výsledky výskumov potvrdili, že študenti, učitelia i občania nemajú dostatočne vybudované povedomie o klimatických zmenách, ani o tom ako šetriť zdroje, ako znižovať spotrebu  energie, ako sa rozhodovať pre udržateľné potraviny, ako budovať kritické myslenie a občianske
kompetencie v komunitách. To znamená, že hoci vieme o týchto problémoch, nezaoberáme sa nimi dostatočne a začať by sa malo so vzdelávaním už na základných školách. Rovnaká situácia je
v Čechách i Bulharsku.

Na zmiernenie tohto rozdielu, od 1. novembra 2022 Základná škola Jána Palárika v Majcichove v partnerstve s ďalšími partnermi začala realizovať medzinárodný projekt Innovative STEPS- Innovative
SusTainability Education for Prosperous Schools. Projekt sa zameriava hlavne na podporu vyučujúcich nižšieho sekundárneho vzdelávania v oblasti Udržateľnosti.

Cieľom nášho projektu je vybaviť učiteľov vedomosťami a zručnosťami o tom, ako na hodinách vyučovať VZDELÁVANIE K UDRŽATEĽNOSTI pomocou inovatívnych vzdelávacích prístupov, rozvíjať
kompetencie učiteľov a študentov v rôznych sektoroch súvisiacich s udržateľnosťou, obohatiť medzi predmetové (interdisciplinárne) vzdelávanie na nižšom sekundárnom stupni, naučiť sa reflektovať
seba samého, efektívne spravovať informácie, zostať odolný, vyrovnať sa s neistotou a zložitosťou, podporovať svoju fyzickú a emocionálnu pohodu, vytvárať občianske kompetencie a kritické
myslenie.

Cieľovou skupinou projektu Innovative STEPS sú hlavne vyučujúci nižšieho sekundárneho vzdelávania. Projekt je rovnako zameraný na vedenia škôl a iných učiteľských profesií na Slovensku, v
Bulharsku a Českej republike, na žiakov vo veku 10 – 15 rokov.

Aké sú plánované výstupy projektu?

 • súbor materiálov pre študentov
 • súbor materiálov pre učiteľov – metodická príručka na výučbu tému Udržateľnosti
 • praktické výučbové workshopy pre učiteľov a inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním
 • učiteľov – vzdelávací program pre učiteľov,
 • on-line platforma ako voľne prístupný interaktívny nástroj pre učiteľov

Kto sú partneri projektu?

 • Základná škola Jána Palárika Majcichov
 • 7. Základná škola Plzeň
 • Raabe Bulgaria
 • 68 Stredná škola Akad. Nikola Obreshkovova, Sofia
 • EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
 • Slovenská obezitologická asociácia (SOA)
 • Pedagogická fakulta Západočeskej univerzity v Plzni (ZČU)

Do projektu sa zapojili noví partneri. V projekte Innovative Steps došlo k nevyhnutnej zmene – nahradenie jedného projektového partnera z Bulharska. Základná škola Bulgarsko shkolo opustila
projekt a bola nahradená a školou 68. stredná škola akad. Nikolaja Obreškovova v Sofii od 1. februára 2022. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

1. virtuálne stretnutie partnerov projektu

23. novembra 2022 sa on-line formou uskutočnilo 1. medzinárodné stretnutie partnerov projektu Innovative STEPS. Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bola ZŠ J. Palárika v
Majcichove (SK). Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov projektu Innovative STEPS zo Slovenska, Česka a Bulharska. Obsahom stretnutia bolo predstavenie jednotlivých partnerov,
prezentácia projektu a oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou a pravidlami financovania, začatie práce na 1. intelektuálnom výstupe (návrh štruktúry a obsahu).

2. nadnárodné stretnutie partnerov projektu

Celodenné stretnutie prebehlo 14. a 15. decembra 2022 v Expol Pedagogika, v Bratislave. Účastníkmi boli zástupcovia všetkých partnerov. Cieľom stretnutia bolo spustenie implementačnej
fázy, diskusia o Pracovnom balíku 2, všeobecná diskusia a brainstorming o obsahu a témach, návrh štruktúry a obsahu pre vytvorenie inovatívneho medzi predmetového zdroja pre študentov na nižšej
sekundárnej úrovni – ISCED 2), definovanie zodpovedností všetkých partnerov na ďalšie obdobie (matica kompetencií), návrh súboru materiálov pre študentov a učiteľov, monitorovanie krokov od
úplného začiatku, určenie pracovných tímov, fungovanie Disku Google, nastavenie komunikácie.

Hlavné obsahové témy, na ktorých budeme pracovať v tímoch sú v 2 oblastiach.

Zdravá výživa:
vyvážená strava, jedlo vonku, pitný režim, ovocie a zelenina, porcia zdravého jedla, riziká nevhodného stravovania, pohyb, energia, hygiena potravín, nebezpečné látky v potravinách.

Environmentálna výchova:
moje životné prostredie, premeny životného prostredia, ekosystém, potravové reťazce, environmentálne problémy, okolie školy, environmentálne právo, prírodné zdroje,
kolobeh látok v prírode, výskum v prírode- ako môžem ja chrániť životné prostredie, podnikanie z pohľadu ekológie, rola štátu pri ochrane prírody.

Čo sme zatiaľ v projekte urobili?

Na konci roka 2022 partneri na Slovensku, v Čechách a Bulharsku vytvorili tímy. Na základe spoločnej diskusie, univerzita v Čechách, Obezitologická spoločnosť na Slovensku a vydavateľstvo Expol – Raabe pripravili návrh (formát, štruktúru a tematické oblasti) prvého intelektuálneho výstupu WP2 konceptu – aktivít pre študentov. Od marca 2023 pracujú partneri na vývoji pracovných zošitov pre
študentov, na tému Udržateľnosti, pod pracovným názvom – Zdravá výživa a Enviro.

Čo plánujeme v projekte ďalej?

V nasledujúcom období sa pripravujeme na 3. nadnárodné stretnutie, ktoré sa bude konať v online priestore cez platformu ZOOM. Na stretnutí partneri z univerzít predstavia všetkým partnerom prvú verziu vytvorených pracovných zošitov pre žiakov WP 2. Bude sa diskutovať o pláne pilotovania na základných školách. Partneri sa dohodnú na vývoji 2. intelektuálneho
výstupu WP3 – praktické výučbové workshopy a metodika pre učiteľov. Počas jari 2023 budú partnerské školy v jednotlivých krajinách testovať a hodnotiť metodické materiály v
praxi. Na základe ich návrhov a komentárov pripravíme finálnu verziu 1. intelektuálneho výstupu.

Kde nás môžete nájsť?

Viac informácií o projekte Innovative Steps a o tom, čo sa v súčasnosti deje, nájdete na našej oficiálnej webovej stránke a na našom facebookovom profile:

Viac info: https://innovativesteps.expolpedagogika.sk
https://business.facebook.com/InnovativeSusTainabilityEducation