Cvičenie a fyzická aktivita v prevencii a liečbe obezity

Vedúca pracovnej skupiny:
MUDr. Barbara Ukropcová, PhD barbara.ukropcova@gmail.com

Členovia pracovnej skupiny:
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD lfabryova@metabolklinik.sk
Mgr. Milan Sedliak, PhD milan.sedliak@fsport.uniba.sk
Mgr. Jozef Ukropec, PhD jozef.ukropec@savba.sk

Zámerom pracovnej skupiny je:

– vypracovať a propagovať implementáciu štandardných liečebno-terapeutických postupov pre terapeutické využitie pohybovej aktivity u pacientov s nadhmotnosťou, obezitou a pridruženými chronickými ochoreniami

– aktívne sa podieľať na založení Centra na manažment obezity , s cieľom získať akreditáciu Európskej asociácie pre štúdium obezity (EASO). Takéto centrum bude poskytovať komplexnú lege artis liečebno-preventívnu zdravotnú starostlivosť o pacientov s nadhmotnosťou-obezitou-komorbiditami

– organizovať krátke edukačné programy / workshopy, zamerané na edukáciu lekárov a zdravotníckeho personálu v oblasti monitorovania fyzickej aktivity a zdatnosti, diagnostiky pohybových schopností, fyzickej zdatnosti a rizika chronických komplikácií obezity ako aj pravdepodobnej odpovede pacienta na individualizovanú tréningovú intervenciu

– zostaviť jednoduchú batériu testov a meraní, zameraných na parametre fyzickej aktivity / zdatnosti / telesného zloženia u obéznych pacientov a pacientov s pridruženými komorbiditami

– propagovať využitie fyzickej aktivity ako prostriedku prevencie a liečby chronických ochorení v klinickej praxi (konferencie, odborné publikácie, vedecko-populárna tlač)

– podporovať a uskutočňovať výskum v oblasti účinkov pohybovej aktivity na telesné zloženie, metabolizmus, kognitívne funkcie či na prejavy iných chronických ochorení spojených s nadhmotnosťou a obezitou; translácia výsledkov výskumu do klinickej praxe.

Spájame vedu, pohyb a zdravie (Noc výskumníkov 2016)