Stiahnite si prezentáciu „Farmakoterapia obézneho diabetika 2. typu“

Otázky do AD testu (Fábryová – Diabezita)

1. Aké percento diabetikov trpí nadhmotnosťou alebo obezitou?

 • a. 70 %
 • b. 50 %
 • c. 90 %
 • d. 30 %

2. Diabetici

 • a. pri rovnakom režime (nefarmakologický a/alebo farmakologický) zredukujú menej v porovnaní s nediabetikmi, priberajú na hmotnosti rýchlejšie ako nediabetici
 • b. pri rovnakom režime (nefarmakologický a/alebo farmakologický) zredukujú viacej v porovnaní s nediabetikmi, ale priberajú na hmotnosti rýchlejšie ako nediabetici
 • c. pri rovnakom režime (nefarmakologický a/alebo farmakologický) zredukujú menej v porovnaní s nediabetikmi, priberajú na hmotnosti pomalšie ako nediabetici
 • d. pri rovnakom režime (nefarmakologický a/alebo farmakologický) zredukujú viacej v porovnaní s nediabetikmi, priberajú na hmotnosti pomalšie ako nediabetici

3. Dôležitou súčasťou farmakoterapie diabezity je (sú):

 • a. antidiabetická liečba s dôrazom na použitie medikamentov nezvyšujúcich, resp. znižujúcich hmotnosť
 • b. diétne a režimové opatrenia
 • c. bezpečná medikamentózna liečba (“antiobezitiká”)
 • d. všetko uvedené

4. Čo musíme brať do úvahy v personalizovanej farmakoterapii obézneho diabetika?

 • a. glykemické účinky farmakoterapie
 • b. vplyv na kardiovaskulárne rizikové faktory
 • c. vplyv na redukciu hmotnosti
 • d. všetky odpovede sú správne

5. Hmotnostne neutrálne antidiabetiká sú:

 • a. sulfonylureové antidiabetiká
 • b. inzulíny
 • c. inhibítory DPP-4
 • d. metformín

6. Antidiabetiká zvyšujúce hmotnosť sú:

 • a. sulfonylureové antidiabetiká
 • b. inzulíny
 • c. tiazolidíndióny
 • d. všetky odpovede sú správne

7. Antidiabetiká redukujúce hmotnosť sú:

 • a. SGLT-2 inhibítory
 • b. inzulíny
 • c. inhibítory DPP-4
 • d. glinidy

8. Efekt metformínu na hmotnosť je sprostredkovaný:

 • a. zvýšením hyperinzulinémie
 • b. znížením hyperinzulinémie
 • c. nárastom počtu hypoglykemických epizód
 • d. nárastom apetítu vo vzťahu s gastrointestinálnymi účinkami

9. Ktorý z výrokov o metformíne je správny?

 • a. v monoterapii je metformín hmotnostne neutrálny alebo môže viesť aj ku malej redukcii hmotnosti
 • b. metformín vedie ku redukcii viscerálneho tuku
 • c. v kombinačnej liečbe metformín znižuje nárast hmotnosti spojenej s liečbou inými orálnymi antidiabetikami alebo inzulínom
 • d. všetky odpovede sú správne

10. Kombinácia metformínu s GLP-1 analógom (exenatidom) viedla v 82-týždňovej extenzii štúdie

 • a. k priemernému poklesu hmotnosti o 3,5 kg u 61 % osôb, ktoré dokončili extenziu štúdie a efekt pretrvával 3,5 roka
 • b. k priemernému poklesu hmotnosti o 5,3 kg u 61 % osôb, ktoré dokončili extenziu štúdie a efekt pretrvával 3,5 roka
 • c. k priemernému poklesu hmotnosti o 5,3 kg u 31 % osôb, ktoré dokončili extenziu štúdie a efekt pretrvával 3,5 roka
 • d. k priemernému poklesu hmotnosti o 3,5 kg u 31 % osôb, ktoré dokončili extenziu štúdie a efekt pretrvával 3,5 roka

11. Postprandiálne hladiny GLP-1 sú u diabetikov 2. typu:

 • a. nezaujímavé
 • b. zvýšené
 • c. rovnaké ako u nediabetikov
 • d. znížené

12. Hladiny GLP-1 dokážeme ovplyvniť medikamentózne:

 • a. DPP-4 inhibítormi
 • b. GLP-1 agonistami
 • c. DPP-4 inhibítormi a GLP-1 agonistami
 • d. nedokážeme ovplyvniť

13. GLP-1 agonisty

 • a. podávame subkutánne
 • b. vedú k poklesu hmotnosti
 • c. vedú k spomaleniu vyprázdňovania žalúdka
 • d. všetky odpovede sú správne

14. DPP-4 inhibítory

 • a. ovplyvňujú hladinu GLP-1
 • b. zvyšujú hladinu glukagónu
 • c. majú efekt na vyprázdňovanie žalúdka
 • d. vedú k výraznému poklesu hmotnosti

15. DPP-4 inhibítory vedú k

 • a. 5-násobnému zvýšeniu hladín GLP1
 • b. 3-násobnému zvýšeniu hladín GLP1
 • c. dochádza k zvýšeniu hladín GLP1 vo fyziologickom rozmedzí
 • d. neovplyvňujú hladiny GLP1

16. Liečba GLP-1 u diabetikov 2. typu viedla podľa meta-analýzy štúdií (2012) ku:

 • a. nárastu hmotnosti o 2,03 až 2.41 kg
 • b. poklesu hmotnosti o 2.03 až 2.41 kg
 • c. nárastu hmotnosti o 0.16 až 0.64 kg
 • d. poklesu hmotnosti o 0.16 až 0.64 kg

17. Glukuretiká (SGLT-2 ihibítory)

 • a. účinkujú prostredníctvom blokády spätnej rezorpcie glukózy z moča, zvyšujú exkréciu glukózy močom
 • b. účinkujú aj pri zhoršenej funkcii B buniek pankreasu a inzulínovej rezistencii
 • c. vedú ku redukcii hmotnosti
 • d. všetky odpovede s ú správne

18. Pri liečbe inhibítormi SGLT-2 sa vylúči močom denne približne

 • a. 70 až 80 g glukózy
 • b. 150 až 280 g glukózy
 • c. > 350 g glukózy
 • d. 50 g glukózy

19. Popri znížení HbA1c, ktorý z nasledujúcich benefitov je spojený s liečbou SGLT-2 inhibítormi?

 • a. zníženie hladín celkového a LDL-cholesterolu
 • b. zníženie krvného tlaku
 • c. zníženie apetítu
 • d. zníženie absorpcie tukov

20. Vplyvom SGLT-2 inhibítorov dochádza

 • a. k redukcii viscerálneho tukového tkaniva
 • b. k nárastu viscerálneho tukového tkaniva
 • c. k neutrálnemu efektu vo vzťahu k viscerálnemu tukového tkanivu
 • d. k redukcii subkutánneho i viscerálneho tukového tkaniva

Správne odpovede: 1c, 2a, 3d, 4d, 5c, 6d, 7a, 8b, 9d, 10b, 11d, 12c, 13d, 14a, 15c, 16b, 17d, 18a, 19b, 20d