klinicka-obezitologia

V novembri 2013 prišla na slovenský a český odborný knižný trh monografia „Klinická obezitológia“. Editormi monografie a koordinátormi kolektívu vyše 40 slovenských renomovaných odborníkov sú osobnosti slovenskej medicíny v oblasti diabetológie a obezitológie, skúsení lekári a klinici, členovia výboru Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti – Boris Krahulec, Ľubomíra Fábryová, Pavol Holéczy a Iwar Klimeš.

Obezita sa stala na prelomu tisícročí epidémiou, ktorá dnes postihuje tak rozvinuté, ako rozvojové krajiny. Obezita prináša nielen závažné zdravotné dopady, a to v dôsledku asociácie s kardiometabolickými a nádorovými ochoreniami, ale následne predstavuje aj podstatnú socioekonomickú záťaž pre spoločnosť. Prevencia a liečba obezity si vyžiadala vznik nového medicínskeho odboru – obezitológie. Táto, na rozdiel od mnohých iných novovznikajúcich medicínskych disciplín prináša zjednocujúci pohľad na ochorenie, jeho etiopatogenézu, prevenciu a liečbu. Nárast nadhmotnosti a obezity je v súčasnej dobe alarmujúci. Podľa najnovších údajov z roku 2012, optimálnu telesnú hmotnosť má len 38 % populácie na Slovensku, nadhmotnosť 36 % a 25 % má obezitu. Je dokázané, že obezita skracuje očakávanú dĺžku života a negatívne ovplyvňuje jeho kvalitu. Poznávanie príčin a následkov, prevencia a liečba obezity by sa mali stať neoddeliteľnou súčasťou pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania a jednou z priorít súčasného zdravotníctva. Aj preto MZ SR a slovenská vláda v roku 2010 odštartovali „Národný program prevencie obezity“. Predkladaná monografia síce vznikla ex privata industria autorov, ale možno ju tiež chápať ako podanú ruku všetkých relevantných slovenských špecialistov Národnému protiobezitologickému programu MZ SR.

Monografia „Klinická obezitológia“ problém obezity neatomizuje, ale naopak ponúka holistický pohľad na obezitu. Tento jedinečný prístup bol možný vďaka tomu, že sa koordinátorom monografie podarilo zjednotiť do jedného šiku 42 popredných slovenských odborníkov, nielen v genetike, patofyziológii, vnútornom lekárstve, endokrinológii, výžive, fyziatrii a záťažovej medicíne, psychiatrii, psychológii, farmakológii a bariatrickej chirurgii, ale aj v neinternistických odboroch, ktorých sa problematika obezity tiež úzko dotýka; ako príklad sa uvádzajú dermatológia, anesteziológia, neurológia, gynekológia, urológia, onkológia a ortopédia. Celkový rozsah publikácie (336 strán) je skutočne obdivuhodný a predstihuje rad podobných publikácií v zahraničí. Vysoko sa cení pozornosť, ktorá sa v knihe venuje zdravotným rizikám a komplikáciám obezity, a to najmä kardiometabolickým, kde sa vysvetľuje asociácia obezity s prediabetom, diabetom 2. typu, aterogénnou dyslipidémiou, artériovou hypertenziou, hyperurikémiou, endoteliálnou dysfunkciou. Monografia vychádza z najnovších vedeckých prameňov, ktoré sú adekvátne citované, čím sa uľahčuje ďalšie smerovanie hlbšieho samovzdelávania aj pre zanieteného čitateľa. Je potrebné tiež vyzdvihnúť ako kniha oboznamuje čitateľa s aktuálnym pohľadom na patofyziologické amolekulárno-genetické aspekty obezity, či na úlohu ektopického hromadenia tukového tkaniva v zdraví a chorobe. Jednotlivé prístupy k liečbe obezity sú starostlivo spracované a vysvetlené. Osobitne treba podčiarknuť kvantum a kvalitu informácií o bariatrickej chirurgii obezity, čo je v slovenskej (a z časti aj v českej) odbornej literatúre absolútne unikum.

Táto nová, moderná, medicínska monografia, prvá svojho druhu na Slovensku, ktorú napísal a editoval tím slovenských odborníkov sa určite stane v klinickej praxi každého lekára intenzívne vyhľadávanou pomôckou pre zvládanie každodenných problémov s prevenciou, diagnostikou a liečbou obéznych pacientov. Monografiu „Klinická obezitológia“ si môžete objednať na secretarysma@ba.telecom.sk za cenu 32,90 eur plus poštovné.
[Best_Wordpress_Gallery id=“2″ gal_title=“Ceny za Monografiu Klinická obezitológia“]