Vedúci pracovnej skupiny:
Doc. MUDr. Pavol Holéczy, CSc.

Členovia pracovnej skupiny:
Prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
MUDr. Igor Kehér
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, CSc.
Doc. MUDr. Martinka Emil, PhD
MUDr. Fábryová Ľubomíra, PhD.
MUDr. Viliam Vadrna

Ciele pracovnej skupiny

  1. vytvoriť systém vzniku, zloženia a práce bariatricko-metabolických (B/M) pracovísk/centier so schopnosťou poskytovať multidisciplinárnu starostlivosť o pacienta pred a po bariatricko-metabolickej chirurgii
  2. definovať personálne a odborné štandardy pre pracoviská /centrá B/M chirurgie
  3. nadviazať spoluprácu s zdravotnými poisťovňami ohľadom úhrady bariatricko-metabolických výkonov z verejného zdravotného poistenia
  4. získať podporu odborných spoločností – chirurgická spoločnosť, SDS, SHS….
  5. prezentovať Pracovnú skupinu bariatrickej a metabolickej chirurgie OS SDS odbornej i laickej verejnosti (kongres SDS, kongres OS SDS, národné kongresy slovenských odborných společnosti, regionálne semináre, tlač, tlačové konferencie)
  6. vytvorenie registra pacientov podrobených bariatricko-metabolickej